Thursday, May 28, 2015

Lõpuseminari esitlus

Oleme valmis programmi lõpuseminariks ja kõik, kes tunnevad huvi,võivad juba piiluda meie esitlust: Kostivere digihoog

Monday, May 18, 2015

Endiselt poolel teel...Programmi „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ kokkuvõtteks võib öelda, et hästi õnnestusid meie õpetajate Mari ja Riina avatud tunnid. Seal oli praktiliselt näha, kuidas on võimalik digivahendeid õppe-eesmärgil rakendada. Lisaks tehnilistele vahenditele kajastasid need tunnid ka uuenenud õpikäsitust, kus tegevused olid üles ehitatud õppija vajadustest ja aktiivsusest lähtuvalt.Kui avatud tundide analüüsid kõrvale jätta, ei ole toimunud süsteemset digikogemuste vahetamist õpetajate vahel (digivahetund vms). Puuduva haridustehnoloogi ülesandeid on osaliselt täitnud matemaatikaõpetaja Tiina. Kaasa aitas ka valla IKT-spetsialist Kalev. Kahjuks ei ole kummalgi neist olnud aega selleks, et luua internetipõhine kalender ja ühisdokumendid, mida näeksid kõik kooli töötajad (Google Drive).

Tahvelarvutite kasutamise kalender/graafik on üleval Google Drive`is. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös on viimastel kuudel olnud väga aktiivne. Kohati tekkis juba olukordi, kus mitu õpetajat oleksid soovinud neid samaaegselt kasutada. Seadsime eesmärgiks, et programmi kestmise jooksul kasutaksid tahvelarvuteid õppetöös vähemalt 10 õpetajat. Jõudsime päris lähedale. Regulaarselt on seda teinud 9 õpetajat. Aga kui vaadata natuke pikemat perioodi ka enne projektis osalemist, siis on tahvleid õppetöös kasutanud 12 õpetajat.

Tahvelarvutite kasutamise graafik

Õpetajate hinnangul on algklasside õpilaste digipädevus päris palju paremaks muutunud. Kui võimalik, püüame järgmisest õppeaastast alustada arvutiõpetuse tunde esimesest kooliastmest.Kahjuks me ei suutnud leida moodust või meetodit, kuidas kaardistada õpetajate digioskusi ja teha selgeks koolitusvajadus. Praeguse plaani järgi kavatseme sellest ülevaate saada arenguvestluste käigus.

Meie kool ja kooli meeskond on huvitatud osalemisest HITSA programmi teises moodulis „Haridusasutuse digitaristu arendamine“.


Monday, May 11, 2015

Õpetaja Mari tunnidVastavalt plaanitule viis 1. klassi õpetaja Mari Sepping oma õpilastega läbi kaks avatud tundi. Esimene neist toimus 22. aprillil ja oli pühendatud muinasjutule. Õpetaja ei kasutanud tahvelarvuteid, küll aga muid IKT-vahendeid. Õpilaste rühmadesse jagamiseks kasutati veebipõhist grupiloomise rakendust. Aega mõõdeti digitaalse liivakellaga. Samuti oli pidevalt kasutuses dataprojektor, mille abil kuvati ekraanile slaididel olevat infot.
Kõigepealt lepiti kokku rühmatöö reeglid ja jaotati õpilased gruppidesse. Lapsed töötasid gruppides, õpetaja liikus sinna, kus tundus abi vaja olevat. 1. klassi õpilaste kohta toimus grupitöö üsna sujuvalt. Tunni teises pooles esitasid õpilased ise muinasjututegelasi. Kaasõpilased ja ka õpetaja andsid tagasisidet, analüüsisid esitust ja rollisooritusi. Kahe grupi esitused jäid järgmisesse tundi, kus õpetajatest kolleegid ei osalenud. Hiljem tunde analüüsides saime siiski neid esitusi näha video vahendusel. Oli näha, et õpilased olid kaaslaste vigadest õppinud ning teise korra esitused olid veelgi paremad.Teine õpetaja Mari avatud tund toimus 7. mail ja selles õpiti saja piires liitmist. Tunnis kasutati erinevaid digivahendeid: dataprojektori abil kuvati ekraanile digitaalne liivakell, grupid moodustati vastava rakenduse abil, rühmatööde esitlemiseks kasutati dokumendikaamerat. Kõigepealt meenutati varem õpitut ning sealt liiguti seoseid luues edasi suuremate arvude liitmise teema juurde. Suur osa tööst toimus tahvlil – õpilased said ise kõigi ees ülesannete lahendamist proovida ja samaaegselt oma tegevust analüüsida, kuna häälega oma tegevust kommenteerides õpivad õpilased oma tegevust ka sisemiselt paremini juhtima. Seejärel jaguneti rühmadeks ning lahendati gruppides tekstülesandeid. Pärast seda esitleti oma lahenduskäike dokumendikaamera vahendusel kogu klassile, nii et klassikaaslased said teiste rühmade arvutusi üle kontrollida ja tagasisidet anda.Töö käigus suunas õpetaja õpilasi arutlema ka tekstülesannete sisulise poole, mitte ainult matemaatiliste tehete üle. Tund lõppes „pöidlameetriga“ – õpilased näitasid pöidla asendiga, kui lihtne või keeruline see teema nende jaoks tundus. Enamik hindas oma arusaamist päris heaks.


Kokkuvõtteks võib öelda, et vähem kui ühe õppeaastaga on väikesed lapsed õppinud üksteisega arvestama, üksteist kuulama. Mõned rahutumad õpilased küll püüavad segada, aga see ei mõjuta tunni käiku. Õpetaja valdab vabalt vastavalt vajadusele erinevaid IKT-vahendeid, mis kuulub kaasaegse õpikäsituse juurde. Tundide vaatlejad seda tegelikkuses ka nägid. Kolleegid said loodetavasti julgustust, et kasutada IKT-vahendeid rohkem igapäevases töös.